Projektering

Systemhandling
Bygghandling

Systemhandling

Systemskedet inleder projekteringen av byggnadsverket och för det så kopplas vanligtvis flertalet tekniska specialister in i, projektörerna. Skedet syftar till att beskriva byggnadsverket i allt väsentligt t.ex. huvudmått, installationslösningar och kritiska snitt. Övergripande beräkningar och dimensioneringar utförs och bekräftar funktionerna och andra kravställningar ifrån det tidigare programskedet. Systemhandlingen ska vara samordnad och klarlägga de olika systemlösningarna. Här gäller det att ha klimatpåverkan med som en aspekt i de beslut som tas. Slutligen är det ett underlag för att projekteringen av bygghandlingsskedet helt ska kunna fokusera på detaljlösningarna. 

Som för alla andra områden är det viktigt att arbeta vidare utifrån de ramar som givits i föregående skeden. Dock kan det inte nog poängteras, hur viktigt det är att arbeta med relevanta funktionskrav där så är möjligt istället för detaljstyrning. Samverkan mellan discipliner är viktig för att klarlägga hur ett vägval påverkar klimatbelastningen i projektet som helhet.

Det är viktigt att följa upp och uppdatera målen kring klimatpåverkan och ha med denna faktor vid alla systemval som görs. För att göra korrekta jämförelser är det här av yttersta vikt att jämföra system som uppfyller samma tekniska krav. Ett exempel är att en stomme i ett hus som klarar både bärighet, brand och ljudkrav bör jämföras med andra stommar som uppfyller samma funktion och krav. 

För att minska klimatpåverkan är det viktigt att minimera volymer och använda materialen effektivt, oavsett vilket material som väljs. Detta innebär att man behöver ha fokus på att inte föreskriva för höga hållfasthetsklasser, att ha relativt höga utnyttjandegrader i alla delar och göra väl avvägda val avseende exponeringsklass. Klimatarbetet behöver givetvis fortsätta vidare under projektet, men för att möjliggöra det är det viktigt att rätt förutsättningar ges från systemhandlingsskedet. Tidigt samarbete med materialleverantörer kan ofta underlätta. 

Inom husbyggande är det även viktigt att vara varsam vi val av golvmaterial och system för golv- och bjälklagsuppbyggnader då vissa lösningar leder till höga krav på uttorkning av underliggande material. Höga uttorkningskrav ger antingen ökad klimatpåverkan eller längre byggtid, och därmed ökade kostnader. Det är även viktigt att se över krav på ingjutna installationer i väggar och golv. Detta leder ofta till ökade tjocklekar och ökad klimatpåverkan.

Betongs klimatpåverkan beror på ställda funktionskrav och i Boverkets klimatdatabas [LÄNK] samt i Svensk Betongs vägledning för klimatförbättrad betong [LÄNK] finns värden för husbyggnadsbetong som baseras på ett för svenska marknaden representativt betongrecept samt bindemedelsmix.

Inom husbyggnad finns även stora möjligheter att öka upptaget av CO2 under byggnadens livslängd genom att underlätta karbonatisering. Upptaget ökar om ytor är obehandlade och för betong med låg hållfasthetsklass.

Armeringens klimatpåverkan kan variera mycket beroende på hur den produceras. Det är därför viktigt att tidigt i processen slå fast vilken klimatpåverkan som ska beaktas för att den konstruktiva klimatoptimeringen ska bli korrekt. Om armering med hög klimatpåverkan väljs kommer detta att resultera i mer betongvolym då detta sannolikt ger en lägre totalpåverkan. Om armering med låg klimatpåverkan väljs kommer betongmängderna kunna minskas. Denna effekt är speciellt viktig för anläggningskonstruktioner med stor andel permanent last och tuffa sprickviddskrav.

Bygghandling

I bygghandlingsskedet gäller det att arbeta systematiskt mot de uppsatta målen och vidmakthålla beslutade principer kring effektivt resursutnyttjande. 

Det är mycket viktigt att vara noggrann vid föreskrift av betongen och att inte ställa onödiga krav eller föreskriva för höga exponeringsklasser, se vidare faktablocket Klimatmedvetet konstruktionsarbete. Precis som i systemhandlingsskedet bör utnyttjandegrader vara höga och det ska anges när aktuell hållfasthet behövs för att möjliggöra att verifiera hållfastheten vid högre referensålder än 28 dygn. Vid detta arbete är samarbete mellan konstruktör, entreprenör och betongleverantör starkt att rekommendera. 

Samarbete är extra viktigt i projekt som avser använda betong med större mängder tillsatsmaterial. Tillsatsmaterial påverkar betongens egenskaper och därför behövs samordning med byggproduktion. För husproduktion är det viktigt att välja material som minimerar behovet av uttorkning av betong.

Rulla till toppen