Guide för reduktion av betongkonstruktioners klimatpåverkan

Instruktion för hur klimatguiden fungerar

Guiden utgår från en navigeringsmeny, se ovan. Genom att klicka på de olika skedena i bygg- och förvaltningsprocessen hittar du kortfattad information om processerna. Där finns också fyra faktablock. Beräkning av klimatpåverkan ger grunderna för hur man beräknar klimatpåverkan. Klimatmedvetet konstruktionsarbete ger tips till konstruktörer och de två sista innehåller Begrepp och definitioner samt Tekniska regelverk.

Bygg- och anläggningssektorn står för en väsentlig del, cirka 10%, av Sveriges sammanlagda klimatpåverkan, LÄNK. Av det utgör tillverkning och användning av betong en knapp tredjedel, LÄNK och LÄNK

Betongbranschen driver ett omfattande förbättringsarbete inom klimatområdet, LÄNK. Idag kan man genom medvetna val i byggprocessen avsevärt minska betongens klimatpåverkan jämfört med tidigare.  Utvecklingen går samtidigt vidare med hög fart.

I alla skeden av bygg- och förvaltningsprocessen tas beslut som berör byggnadsverkets klimatpåverkan. Potential till minskade koldioxidutsläpp minskar med tiden, se figur nedan. 

Om klimatfrågan tas upp från projektets start och om alla berörda aktörer involveras tidigt i processen finns goda möjligheter att minska klimatpåverkan. Därför är byggherrens tidiga arbete särskilt viktigt. Då bestäms ambitioner och krav avseende klimatpåverkan.

Guiden gäller nybyggnad av betongkonstruktioner men återbruk beskrivs också ur ett livscykelperspektiv. 

Finansiärer

Ett stort tack till de finansiärer som genom sina bidrag möjliggjort arbetet med denna guide. Huvudfinansiärer har varit Trafikverket, Cementa och Energiforsk. Vidare har följande företag, genom direkta bidrag eller in-kind, bidragit: Betongindustri, Byggvesta, COWI, Einar Mattsson, ELU Konsult, Fortifikationsverket, Kåver & Melin, NCC, Ramboll, Riksbyggen, RISE, Schwenk, Stockholm Stad – TK, Strängbetong, Sweco, Thomas Concrete Group, Tyréns och WSP.

Projektorganisation

Ett stort och varmt tack riktas till projektledaren Mats Klockars Öberg samt alla deltagare i arbetsgruppen: Ingemar Löfgren (Thomas Concrete Group), Nilla Olsson (NCC), Nadia Al-Ayish (RISE/IVL Svenska Miljöinstitutet), Johan Hofstedt (ELU Konsult), Anders Mattsson (Strängbetong), Henrik Vinell (Strängbetong) och Richard McCarthy (Betongföreningen).

Möjlighet att påverka klimatpåverkan i relation vilket skede man befinner sig i.
Möjlighet att påverka klimatpåverkan i relation vilket skede man befinner sig i.
Rulla till toppen