Rivning

Vid rivning av betongkonstruktioner kan ofta materialet återvinnas eller återanvändas. För att värna cirkulära materialflöden är det mest effektiva att återanvända material. Ofta är det svårt om byggnadsverket inte är designat för återanvändning av byggdelar, men det tål att leta efter lösningar som möjliggör återanvändning av material eller element. Utvecklingsprojekt pågår inom området. Som exempel kan nämnas projektet Återhus [6] som stöds av Vinnova och syftar till att utveckla processer för ökat och förenklat återbruk av tyngre byggdelar som exempelvis betongelement.
Om återanvändning inte är möjlig kan betong återvinnas som fyllnadsmaterial vid vägbyggande eller liknande, vilket är vanligast idag. Det finns en idag outnyttjad potential i att öka möjligheterna till karbonatisering av rivningsmassor. Vidare finns också exempel där rivningsmassor används som råmaterial vid cementtillverkning, vilket minskar processutsläppen och på så sätt klimatpåverkan från den tillverkade cementklinkern [7].
Rulla till toppen